Kataja Basket Club Kataja-Honka 16.2.2009
Copyright © Timo Hartikainen Photography - www.urheiluvalokuvaus.com
Kataja-Honka 16.02.2009-10 Kataja-Honka 16.02.2009-11 Kataja-Honka 16.02.2009-12 Kataja-Honka 16.02.2009-13 Kataja-Honka 16.02.2009-14
Kataja-Honka 16.02.2009-10.jpg Kataja-Honka 16.02.2009-11.jpg Kataja-Honka 16.02.2009-12.jpg Kataja-Honka 16.02.2009-13.jpg Kataja-Honka 16.02.2009-14.jpg
Kataja-Honka 16.02.2009-15 Kataja-Honka 16.02.2009-17 Kataja-Honka 16.02.2009-18 Kataja-Honka 16.02.2009-2 Kataja-Honka 16.02.2009-20
Kataja-Honka 16.02.2009-15.jpg Kataja-Honka 16.02.2009-17.jpg Kataja-Honka 16.02.2009-18.jpg Kataja-Honka 16.02.2009-2.jpg Kataja-Honka 16.02.2009-20.jpg
Kataja-Honka 16.02.2009-21 Kataja-Honka 16.02.2009-22 Kataja-Honka 16.02.2009-23 Kataja-Honka 16.02.2009-24 Kataja-Honka 16.02.2009-25
Kataja-Honka 16.02.2009-21.jpg Kataja-Honka 16.02.2009-22.jpg Kataja-Honka 16.02.2009-23.jpg Kataja-Honka 16.02.2009-24.jpg Kataja-Honka 16.02.2009-25.jpg
Kataja-Honka 16.02.2009-26 Kataja-Honka 16.02.2009-27 Kataja-Honka 16.02.2009-28 Kataja-Honka 16.02.2009-29 Kataja-Honka 16.02.2009-3
Kataja-Honka 16.02.2009-26.jpg Kataja-Honka 16.02.2009-27.jpg Kataja-Honka 16.02.2009-28.jpg Kataja-Honka 16.02.2009-29.jpg Kataja-Honka 16.02.2009-3.jpg
Kataja-Honka 16.02.2009-30 Kataja-Honka 16.02.2009-31 Kataja-Honka 16.02.2009-32 Kataja-Honka 16.02.2009-33 Kataja-Honka 16.02.2009-34
Kataja-Honka 16.02.2009-30.jpg Kataja-Honka 16.02.2009-31.jpg Kataja-Honka 16.02.2009-32.jpg Kataja-Honka 16.02.2009-33.jpg Kataja-Honka 16.02.2009-34.jpg
Kataja-Honka 16.02.2009-35 Kataja-Honka 16.02.2009-4 Kataja-Honka 16.02.2009-5 Kataja-Honka 16.02.2009-6 Kataja-Honka 16.02.2009-7
Kataja-Honka 16.02.2009-35.jpg Kataja-Honka 16.02.2009-4.jpg Kataja-Honka 16.02.2009-5.jpg Kataja-Honka 16.02.2009-6.jpg Kataja-Honka 16.02.2009-7.jpg
Kataja-Honka 16.02.2009-8 Kataja-Honka 16.02.2009-9
Kataja-Honka 16.02.2009-8.jpg Kataja-Honka 16.02.2009-9.jpg